Handledning-Personalvård

Personalvård I vissa situationer kan det vara lämpligt att koppla in någon utanförstående sakkunnig om det på arbetsplatsen uppstått problem av psykosocial karaktär, eller om någon av de anställda drabbats av en påfrestande krissituation, exempelvis utbrändhet. Speciellt om det inom företaget saknas en egen utvecklad personalvård.

Varför handledning?

I arbetet med psykosocialt utsatta människor väcks många känslor till liv, man konfronteras kanske med handikapp, sjukdom eller psykisk skörhet. Det kan leda till slitningar, inte då bara mellan den professionella och den hjälpbehövande utan även sprida sig till den övriga arbetsgruppen. Sådana sk ”parallellprocesser” är inte speciellt ovanliga eller konstiga. Att arbeta med människor är inte enbart intressant och stimulerande utan kan också stundtals vara mycket svårt och komplicerat.

Genom att regelbundet i en förtrolig miljö tillsammans med en utifrånkommande handledare få möjlighet att ventilera och bearbeta problem ges förutsättningar att komma tillrätta med dem. Man kan även genom att sätta in problemen i en teoretisk referensram få dem att bli begripliga och hanterbara.

Det finns olika typer av handledning, t ex kan man ha sk ärendeinriktad handledning. Detta innebär att man i handledningen fokuserar på händelser och problem som uppstår i den konkreta arbetssituationen. En annan metod är benämnd processinriktad handledning. I den inriktar man sig på gruppensdynamik och gruppdeltagarnas tankar/ känslor, t ex vilka tankar/känslor är det som väcks till liv i arbetet? Givetvis är detta bara ett typexempel, och i praktiken kan man välja att kombinera olika handledningsmodeller. Dock är det viktigt att arbetsgruppen själv, innan man börjat med handledning, har gjort klart för sig vilken typ av handledning det är man vill ha. Är detta gjort kommer PS gärna och handleder er arbetsgrupp.

PS kan bistå med sådan service. Handledningsarvode: 1 500:-/timme.